نحوه ثبت درخواست تبلیغات
راهنمای صدور/تمدید پروانه
راهنمای درخواست از سامانه ملی مجوزها
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور/تمدید پروانه طبابت/دفترکار سال 1402
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
پیگیری درخواست های پروانه
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
مدارک قابل دریافت
دریافت فایلعنوانتوضیحات
دریافت بخشنامه شماره 100/1741 مورخ 93/12/24 وزارت بهداشت در خصوص متخصصین پزشکی سهمیه بانوان که در حال گذراندن تعهد تخصص می باشند.
دریافت بخشنامه عدم فعالیت پزشکی بخشنامه عدم فعالیت پزشکان در حال تحصیل متخصص ، فوق تخصص ، پی اچ دی و فلوشیپ
دریافت دستور العمل گواهی نهایی بازآموزی دستور العمل گواهی نهایی بازآموزی در خصوص گروههای پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی
دریافت بخشنامه تعهدات تخصصی بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تعهدات تخصصی برخی رشته ها
دریافت صدور مجوز دفاتر کار جهت متقاضیان فاقد سابقه کار اطلاعیه صدور مجوز دفاتر کار جهت متقاضیان فاقد سابقه کار .
دریافت صدور مجوز دفترکار برای دو مرکز درمانی صدور مجوز دفترکار برای دو مرکز درمانی در خصوص گروههای پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی
دریافت اخذ پایان تعهدات تخصصی در خصوص پزشکان صدور گواهی پایان /معافیت تعهدات تخصصی از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت (( در خصوص پزشکان ))
دریافت فرم فقدان فرم استشهادیه فقدان پروانه و مجوز دفترکار
دریافت فرم تایید محل اقامت همسـر فرم تایید محل اقامت همسـر جهت بانوان پزشک و دندانپزشک عمومی
دریافت فرم 5 امضا جهت محوز فعالیت محدود
دریافت مطب مشترک مطب مشترک و دو مطب در یک شهرستان
دریافت مجوز فعالیت محدود در شهر دوم دستورالعمل مجوز فعالیت محدود در شهر دوم
دریافت مدارک دفاتر کار مدارک جهت اخذ مجوز دفاتر کار
دریافت G1 صورتجلسه مطب دفترکار در فضای مجازی
دریافت G2 صورتجلسه موسسات در فضای مجازی
دریافت G3- صورتجلسه مطب دفترکار در سایر رسانه ها
دریافت G4 صورتجلسه موسسات در سایر رسانه ها
دریافت دستورالعمل ماده 186 دستورالعمل ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
دریافت آیین نامه مهر و سرنسخه آییننامه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكی، مطبها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكی و وابسته
دریافت تبصره 7 ماده 13 مصوبات جدید کمیسیون تبصره 7 ماده 13
دریافت دستورالعمل اجرایی مصوبات جدید تبصره 7 دستورالعمل اجرایی مصوبات جدید تبصره 7 مورخ 1401/07/24