راهنمای صدور پروانه
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور پروانه طبابت/دفترکار سال 1399
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
صفحه اصلی
  • پروانه اشتغال مطب:
  • پروانه اشتغال مطب / دفترکار مجوزی است که ارائه خدمات پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار را در مطب ها / دفاترکار و مؤسسات پزشکی یک شهر مجاز می نماید.
  • صدور پروانه اشتغال مطب / دفترکار توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد.
  • تأسیس و اشتغال مطب پزشکان، دندانپزشکان و دفترکار پیراپزشکان پروانه دار و تغییر محل آن ها باید با اجازه سازمان نظام پزشکی محل صورت پذیرد.
  • هرگونه فعالیت پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار در موسسات خصوصی ، خیریه ، دولتی و غیر دولتی بدون اخذ پروانه اشتغال مطب / دفترکار از سازمان نظام پزشکی ممنوع بوده و فعالیت غیر مجاز محسوب می گردد.
  • اطلاعیه مهم در رابطه با پروانه های موارد خاص تبصره 7 ماده 13
  • از تاریخ 1395/1/1 تشکیل پرونده های متقاضیان تبصره 7 ماده 13 بر اساس شروط زیر امکان پذیر است... مشاهده اطلاعیه
  • اطلاعیه الزام مشمولین گروه های پیراپزشکی
  • (مامایی، فیزیوتراپی، تغذیه، کاردرمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، ارتز، پروتز)
  • در رابطه با ارائه گواهی نهایی آموزش مداوم از ابتدای سال 1396... مشاهده اطلاعیه