راهنمای صدور پروانه
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور پروانه طبابت/دفترکار سال 1396
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
امتیاز شهر ها
* استان: * شهرستان: * شهر:
امتیاز شهر ها ( 1638)
استانشهرستانشهرامتیازنظام پزشکی مربوطهشهر دانشگاهیمرکز استان
آذربایجان شرقی آذرشهر آذرشهر 60 نظام پزشكي آذرشهر ---- ----
آذربایجان شرقی آذرشهر تیمورلو 84 نظام پزشكي آذرشهر ---- ----
آذربایجان شرقی آذرشهر گوگان 84 نظام پزشكي آذرشهر ---- ----
آذربایجان شرقی آذرشهر ممقان 84 نظام پزشكي آذرشهر ---- ----
آذربایجان شرقی اسکو اسکو 60 نظام پزشكي اسکو ---- ----
آذربایجان شرقی اسکو ایلخچی 84 نظام پزشكي اسکو ---- ----
آذربایجان شرقی اسکو سهند 84 نظام پزشكي اسکو ---- ----
آذربایجان شرقی اهر اهر 105 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی اهر هوراند 120 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی بستان آباد بستان آباد 84 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی بستان آباد تیکمه داش 105 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی بستان آباد سعیدآباد 84 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی بناب بناب 84 نظام پزشكي بناب ---- ----
آذربایجان شرقی تبریز باسمنج 60 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی تبریز تبریز 30 نظام پزشكي تبریز می باشد می باشد
آذربایجان شرقی تبریز خسروشهر 60 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی تبریز سردرود 60 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی جلفا جلفا 105 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی جلفا سیه رود 120 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی جلفا هادیشهر 120 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی چاراوایماق آغچه ریش 120 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی چاراوایماق قره آغاج 120 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی خداآفرین خمارلو 140 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی خداآفرین عاشقلو 140 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی خداآفرین لاریجان 140 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی سراب دوزدوزان 105 نظام پزشكي سراب ---- ----
آذربایجان شرقی سراب سراب 84 نظام پزشكي سراب ---- ----
آذربایجان شرقی سراب شربیان 105 نظام پزشكي سراب ---- ----
آذربایجان شرقی سراب مهربان 105 نظام پزشكي سراب ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر تسوج 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر خامنه 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر سیس 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر شبستر 70 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر شرفخانه 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر شندآباد 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر صوفیان 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر وایقان 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی شبستر کوزه کنان 84 نظام پزشكي شبستر ---- ----
آذربایجان شرقی عجب شیر جوان قلعه 105 نظام پزشكي بناب ---- ----
آذربایجان شرقی عجب شیر عجب شیر 105 نظام پزشكي بناب ---- ----
آذربایجان شرقی مراغه خداجو 105 نظام پزشكي مراغه ---- ----
آذربایجان شرقی مراغه مراغه 70 نظام پزشكي مراغه ---- ----
آذربایجان شرقی مرند بناب مرند 105 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی مرند زنوز 105 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی مرند مرند 84 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی مرند کشکسرای 105 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی مرند یامچی 105 نظام پزشكي مرند ---- ----
آذربایجان شرقی ملکان لیلان 120 نظام پزشكي مراغه ---- ----
آذربایجان شرقی ملکان ملکان 105 نظام پزشكي مراغه ---- ----
آذربایجان شرقی میانه آقکند 105 نظام پزشكي میانه ---- ----
آذربایجان شرقی میانه ترک 105 نظام پزشكي میانه ---- ----
آذربایجان شرقی میانه ترکمنچای 105 نظام پزشكي میانه ---- ----
آذربایجان شرقی میانه میانه 84 نظام پزشكي میانه ---- ----
آذربایجان شرقی هریس بخشایش 120 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی هریس خواجه 105 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی هریس زرنق 120 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی هریس هریس 105 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی هریس کلوانق 120 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی هشترود نظرکهریزی 120 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی هشترود هشترود 105 نظام پزشكي تبریز ---- ----
آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا 120 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی ورزقان ورزقان 120 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد 140 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان شرقی کلیبر کلیبر 120 نظام پزشكي اهر ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه ارومیه 30 نظام پزشكي ارومیه می باشد می باشد
آذربایجان غربی ارومیه سرو 60 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه سیلوانا 105 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه قوشچی 60 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه گنگچین 105 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه موانا 105 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه نوشین 60 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی ارومیه هشتیان 105 نظام پزشكي ارومیه ---- ----
آذربایجان غربی اشنویه اشنویه 105 نظام پزشكي نقده ---- ----
آذربایجان غربی اشنویه صرما براروت(سرو) 105 نظام پزشكي نقده ---- ----
آذربایجان غربی اشنویه نالوس 105 نظام پزشكي نقده ---- ----
آذربایجان غربی بوکان بوکان 120 نظام پزشكي بوکان ---- ----
آذربایجان غربی بوکان سیمینه 120 نظام پزشكي بوکان ---- ----
آذربایجان غربی پلدشت پلدشت 105 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی پلدشت نازک علیا 105 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی پیرانشهر پیرانشهر 140 نظام پزشكي نقده ---- ----
آذربایجان غربی پیرانشهر گردکشانه 140 نظام پزشكي نقده ---- ----
آذربایجان غربی تکاب تکاب 140 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی چالدران آواجیق 140 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی چالدران سیه چشمه 140 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی چایپاره حاجیلار 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی چایپاره قره ضیاالدین 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی ایواوغلی 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی خوی 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی دیزج دیز 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی زرآباد 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی زورآباد 140 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی فیرورق 70 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی خوی قطور 120 نظام پزشكي خوی ---- ----
آذربایجان غربی سردشت ربط 140 نظام پزشكي مهاباد ---- ----
آذربایجان غربی سردشت سردشت 140 نظام پزشكي مهاباد ---- ----
آذربایجان غربی سردشت میرآباد 140 نظام پزشكي مهاباد ---- ----
آذربایجان غربی سلماس تازه شهر 70 نظام پزشكي سلماس ---- ----
آذربایجان غربی سلماس دنوی 120 نظام پزشكي سلماس ---- ----
آذربایجان غربی سلماس سلماس 70 نظام پزشكي سلماس ---- ----
آذربایجان غربی شاهین دژ شاهین دژ 140 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی شاهین دژ محمودآباد 140 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی شاهین دژ کشاورز 140 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی شوط شوط 105 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی شوط مرگنلر 105 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی ماکو بازرگان 105 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی ماکو ماکو 105 نظام پزشكي ماکو ---- ----
آذربایجان غربی مهاباد خلیفان 84 نظام پزشكي مهاباد ---- ----
آذربایجان غربی مهاباد مهاباد 84 نظام پزشكي مهاباد ---- ----
آذربایجان غربی میاندوآب باروق 84 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی میاندوآب چهاربرج 84 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی میاندوآب میاندوآب 84 نظام پزشكي میاندوآب ---- ----
آذربایجان غربی نقده محمدیار 105 نظام پزشكي نقده ---- ----
آذربایجان غربی نقده نقده 105 نظام پزشكي نقده ---- ----
اردبيل اردبیل اردبیل 84 نظام پزشكي اردبیل می باشد می باشد
اردبيل اردبیل ثمرین 105 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل اردبیل فونلانلوی شمالی و جنوبی 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل اردبیل هیر 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل بیله سوار بیله سوار 140 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل بیله سوار جعفرآباد 140 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل پارس آباد اسلام آباد 120 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل پارس آباد اصلاندوز 140 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل پارس آباد پارس آباد 105 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل پارس آباد تازه کند 120 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل پارس آباد قشلاق غربی 140 نظام پزشكي پارس آباد ---- ----
اردبيل خلخال خلخال 120 نظام پزشكي خلخال ---- ----
اردبيل خلخال هشتجین 140 نظام پزشكي خلخال ---- ----
اردبيل خلخال کلور 140 نظام پزشكي خلخال ---- ----
اردبيل سرعین اردیموسی 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل سرعین سرعین 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل گرمی تازه کندانگوت 140 نظام پزشكي گرمی ---- ----
اردبيل گرمی زهرا 140 نظام پزشكي گرمی ---- ----
اردبيل گرمی گرمی 140 نظام پزشكي گرمی ---- ----
اردبيل مشکین شهر ارشق غربی 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر ارشق شمالی 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر ارشق مرکزی 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر تره سو 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر توری 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر رضی 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر فخرآباد 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر قصابه 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر لاهرود 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر مرادلو 140 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل مشکین شهر مشکین شهر 105 نظام پزشكي مشکین شهر ---- ----
اردبيل نمین آبی بیگلو 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل نمین عنبران 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل نمین نمین 105 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل نیر نیر 105 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل نیر کوراییم 120 نظام پزشكي اردبیل ---- ----
اردبيل کوثر فیروزآباد 120 نظام پزشكي خلخال ---- ----
اردبيل کوثر گیوی 120 نظام پزشكي خلخال ---- ----
اصفهان آران وبیدگل آران وبیدگل 105 نظام پزشكي آران وبیدگل ---- ----
اصفهان آران وبیدگل ابوزیدآباد 120 نظام پزشكي آران وبیدگل ---- ----
اصفهان آران وبیدگل سفیدشهر 120 نظام پزشكي آران وبیدگل ---- ----
اصفهان آران وبیدگل نوش آباد 120 نظام پزشكي آران وبیدگل ---- ----
اصفهان اردستان اردستان 105 نظام پزشكي اردستان ---- ----
اصفهان اردستان زواره 120 نظام پزشكي اردستان ---- ----
اصفهان اردستان مهاباد 120 نظام پزشكي اردستان ---- ----
اصفهان اصفهان اژیه 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان اسلام اباد 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان اصفهان 30 نظام پزشكي اصفهان می باشد می باشد
اصفهان اصفهان بهارستان 60 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان پیکان 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان تودشک 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان حسن آباد 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان حشبوقان 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان دستجرد 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان رامشه 120 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان زفره 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان زیار 60 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان سنگوی هرند 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان قهجاورستان 60 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان قورتان 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان محمدآباد 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان نصرآباد 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان نیک آباد 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان هرند 60 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان ورزنه 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان کفران 105 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان اصفهان کوهپایه 84 نظام پزشكي اصفهان ---- ----
اصفهان برخوار حبیب آباد 84 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان برخوار خورزوق 84 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان برخوار دستگرد 84 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان برخوار دولت آباد 84 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان برخوار سین 84 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان برخوار شاپورآباد 84 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان برخوار کمشجه 105 نظام پزشكي برخوار ---- ----
اصفهان بوئین میاندشت افوس 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان بوئین میاندشت بلطاق 140 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان بوئین میاندشت بوئین میاندشت 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان بوئین میاندشت نوغان 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان بوئین میاندشت کرچ 140 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان تیران وکرون تیران 60 نظام پزشكي تیران وکرون ---- ----
اصفهان تیران وکرون رضوان شهر 60 نظام پزشكي تیران وکرون ---- ----
اصفهان تیران وکرون عسگران 105 نظام پزشكي تیران وکرون ---- ----
اصفهان چادگان اورگان 140 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان چادگان چادگان 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان چادگان رزوه 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان چادگان فراموش جان 140 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان خمینی شهر اصغراباد 60 نظام پزشكي خمینی شهر ---- ----
اصفهان خمینی شهر خمینی شهر 30 نظام پزشكي خمینی شهر ---- ----
اصفهان خمینی شهر درچه پیاز 60 نظام پزشكي خمینی شهر ---- ----
اصفهان خمینی شهر کوشک 60 نظام پزشكي خمینی شهر ---- ----
اصفهان خوانسار خوانسار 105 نظام پزشكي گلپایگان ---- ----
اصفهان خوروبیابانک جندق 140 نظام پزشكي نائین ---- ----
اصفهان خوروبیابانک خور 140 نظام پزشكي نائین ---- ----
اصفهان خوروبیابانک فرخی 140 نظام پزشكي نائین ---- ----
اصفهان دهاقان دهاقان 60 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان دهاقان گلشن 60 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان سمیرم بیده 140 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان سمیرم حنا 140 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان سمیرم سمیرم 120 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان سمیرم فتح آباد 140 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان سمیرم ونک 140 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان سمیرم کمه 140 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان شاهین شهرو میمه شاهین شهر 30 نظام پزشكي شاهین شهر و میمه ---- ----
اصفهان شاهین شهرو میمه گرگاب 84 نظام پزشكي شاهین شهر و میمه ---- ----
اصفهان شاهین شهرو میمه گزبرخوار 84 نظام پزشكي شاهین شهر و میمه ---- ----
اصفهان شاهین شهرو میمه لای بید 120 نظام پزشكي شاهین شهر و میمه ---- ----
اصفهان شاهین شهرو میمه میمه 105 نظام پزشكي شاهین شهر و میمه ---- ----
اصفهان شاهین شهرو میمه وزوان 105 نظام پزشكي شاهین شهر و میمه ---- ----
اصفهان شهرضا اسفرجان 84 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان شهرضا شهرضا 30 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان شهرضا قمبوان 84 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان شهرضا منظریه 60 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان شهرضا همنونچان 84 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان شهرضا کهرویه 84 نظام پزشكي شهرضا ---- ----
اصفهان فریدن داران 105 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان فریدن دامنه 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان فریدن نهرخلج 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----
اصفهان فریدونشهر برف انبار 120 نظام پزشكي فریدن ---- ----