راهنمای صدور پروانه
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور پروانه طبابت/دفترکار سال 1396
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
مدارک قابل دریافت
دریافت فایلعنوانتوضیحات  
دریافت تبصره 7 ماده 13 شرایط جدید صدور پروانه به استناد تبصره 7 ماده 13
دریافت اطلاعیه اسکن مدارک اعضا سازمان و ثبت مشخصات اولیه اعضا
دریافت مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاترکار
دریافت بخشنامه شماره 100/1741 مورخ 93/12/24 وزارت بهداشت در خصوص متخصصین پزشکی سهمیه بانوان که در حال گذراندن تعهد تخصص می باشند.
دریافت بخشنامه عدم فعالیت پزشکی بخشنامه عدم فعالیت پزشکان در حال تحصیل متخصص ، فوق تخصص ، پی اچ دی و فلوشیپ
دریافت دستور العمل گواهی نهایی بازآموزی دستور العمل گواهی نهایی بازآموزی در خصوص گروههای پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی
دریافت بخشنامه تعهدات تخصصی بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تعهدات تخصصی برخی رشته ها
دریافت صدور مجوز دفاتر کار جهت متقاضیان فاقد سابقه کار اطلاعیه صدور مجوز دفاتر کار جهت متقاضیان فاقد سابقه کار .
دریافت صدور مجوز دفترکار برای دو مرکز درمانی صدور مجوز دفترکار برای دو مرکز درمانی در خصوص گروههای پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی
دریافت اخذ پایان تعهدات تخصصی در خصوص پزشکان صدور گواهی پایان /معافیت تعهدات تخصصی از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت (( در خصوص پزشکان ))
دریافت نسبت پزشک به جمعیت منطقه دستورالعمل کمیسیون تبصره 7 در خصوص شاخص جمعیتی
دریافت فرم فقدان فرم استشهادیه فقدان پروانه و مجوز دفترکار
دریافت ضوابط طبابت اتباع بیگانه ضوابط طبابت پزشکان اتباع خارجی
دریافت مطب مشترک مطب مشترک و دو مطب در یک شهرستان
دریافت فرم تایید محل اقامت همسـر فرم تایید محل اقامت همسـر جهت بانوان پزشک و دندانپزشک عمومی